องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายสรวง สุวรรณ์ดวง ถึงบ้านนางระพีพร หมอกโพธิ์)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา(สายบ้านนายสรวง สุวรรณ์ดวง ถึงบ้านนางระพีพร หมอกโพธิ์) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ( สายบ้านนายสรวง สุวรรณ์ดวง ถึงบ้านนางระพีพร หมอกโพธิ์ ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 17 ท่อน ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 226,000 บาท ราคากลาง 218,000 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 11.15 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชสินสยาม เสนอราคา 217,500 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 218,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด .โคราชสินสยาม . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายสรวง สุวรรณ์ดวง ถึงบ้านนางระพีพร หมอกโพธิ์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :