องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนา หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึงบ้านนางสายชล ยอดสูงเนิน )

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า( สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึงบ้านนางสายชล ยอดสูงเนิน )ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึงบ้านนางสายชล ยอดสูงเนิน)ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ รางระบายน้ำ ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 68 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 25 ท่อน ระยะทาง 93 เมตร พร้อมย้ายท่อและวางท่อประปา ขนาด Ø 3 นิ้ว ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 72,000 บาท ราคากลาง 70,400 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 70,400 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 70,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด .พอดีก่อสร้าง . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนา หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึงบ้านนางสายชล ยอดสูงเนิน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :