องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านโบสถ์ ( สายถนนลาดยาง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ในตะขบ )

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( สายถนนลาดยาง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ในตะขบ ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( สายถนนลาดยาง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ในตะขบ ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.05 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 74,000 บาท ราคากลาง 72,000 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชสินสยาม เสนอราคา 71,500 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 72,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด .โคราชสินสยาม . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านโบสถ์ ( สายถนนลาดยาง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ในตะขบ )
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :