องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านนาตะโครก ( สายบ้านนางเทียม ถึงบ้านนางพุ่ม แก้วเมตตา )

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคสล. หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายบ้านนางเทียม ถึงบ้านนางพุ่ม แก้วเมตตา ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการขยายถนนคสล. หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายบ้านนางเทียม ถึงบ้านนางพุ่ม แก้วเมตตา ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ขยายถนน คสล. กว้าง 1 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง 21,000 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10.45 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชสินสยาม เสนอราคา 20,500 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 21,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด .โคราชสินสยาม . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านนาตะโครก ( สายบ้านนางเทียม ถึงบ้านนางพุ่ม แก้วเมตตา )
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :