องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ( สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจันทึก ถึงบ้านนางลาดวน เอี่ยมสูงเนิน )

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ( สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจันทึก ถึงบ้านนางลำดวน เอี่ยมสูงเนิน ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจันทึก ถึงบ้านนางลำดวน เอี่ยมสูงเนิน) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 44,000 บาท ราคากลาง 42,000 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 11.30 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชสินสยาม เสนอราคา 41,500 บาท 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 42,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด .โคราชสินสยาม . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ( สายบ้านนายบุญรอด เหนียวจันทึก ถึงบ้านนางลาดวน เอี่ยมสูงเนิน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :