องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายบุหงา มิ่งจันทึก ถึงบ้านนางศุภกานต์ ทองศรี )

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายบุหงา มิ่งจันทึก ถึงบ้านนางศุภกานต์ ทองศรี )ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายบุหงา มิ่งจันทึก ถึงบ้านนางศุภกานต์ ทองศรี ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 31 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 29 ท่อน ระยะทางรวม 60 เมตร งานฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาวท่อนละ 1 เมตร จำนวน 31 ท่อน ตัดถนน คสล. 29 เมตร ก่อสร้างตามแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 56,700 บาท ราคากลาง 55,100 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 11.55 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 55,100 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 55,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด .พอดีก่อสร้าง . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายบุหงา มิ่งจันทึก ถึงบ้านนางศุภกานต์ ทองศรี )
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :