องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนางสมหมาย ถึงบ้านนางทองปาน )

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ( สายบ้านนางสมหมาย ถึงบ้านนางทองปาน ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนางสมหมาย ถึงบ้านนางทองปาน ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 88 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 22 ท่อน ระยะทางรวม 100 เมตร งานฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาวท่อนละ 1 เมตร จำนวน 88 ท่อน ก่อสร้างตามแปลน อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 112,800 บาท ราคากลาง 108,500 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 11.15 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 108,500 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 108,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด .พอดีก่อสร้าง . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนางสมหมาย ถึงบ้านนางทองปาน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :