องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายสาเร็จ อินทร์สูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน )

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน( สายบ้านนายสำเร็จ อินทร์สูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายสำเร็จ อินทร์สูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน )ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 296 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 107 ท่อน ระยะทางรวม 403 เมตร ก่อสร้างตามแปลน อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 181,100 บาท ราคากลาง 180,600 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 12.20 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 180,600 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 180,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด .พอดีก่อสร้าง . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน ( สายบ้านนายสาเร็จ อินทร์สูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :