องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาดความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาดความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ..................................................... ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาดความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ 787,000 บาท ( เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์ 2556) ดังนี้ - รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี - ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบดับเบิ้ลแค็บ - เป็นกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - ราคารวมภาษีสรรพสามิต (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 2.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าวโดยตรง 2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 2.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีเอกสารตัวจริงมาแสดง ณ วันยื่นซองเสนอราคาด้วย กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ตามสถานที่ดังนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ระหว่างวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ( ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (อำเภอสูงเนิน) ชั้น ๒ในวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕7 ในเวลาราชการ ( ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (อำเภอสูงเนิน) ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) ได้ที่ งานพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ระหว่างวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th , www.koratsao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-4424-9432 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาดความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว :