องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายสามแยกทางรถไฟ-บ้านนายณัฐพงษ์ สนสูงเนิน)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายสามแยกทางรถไฟ – บ้านนายณัฐพงษ์ สนสูงเนิน )ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 3/2559 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลางในวงเงิน 398,000 บาท ( สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายสามแยกทางรถไฟ-บ้านนายณัฐพงษ์ สนสูงเนิน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :