องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนายเลี้ยง ดุงโคกกรวด ถึงทุ่งนา)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายบ้านนายเลี้ยง ดุงโคกกรวด ถึงทุ่งนา ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 42 / 2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน 205,000 บาท ( สองแสนห้าพันบาทถ้วน ) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนายเลี้ยง ดุงโคกกรวด ถึงทุ่งนา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :