องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายเลียบทางรถไฟ จากแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ถึงบ้านนายนรินทร์ ฉ่ำสูงเนิน)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายเลียบทางรถไฟ จากแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ถึงบ้านนายนรินทร์ ฉ่ำสูงเนิน ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินงบประมาณ 817,000 บาท ( แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 166 / 2559 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน 802,000 บาท ( แปดแสนสองพันบาทถ้วน ) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายเลียบทางรถไฟ จากแยกฉัตรทิพย์รีสอร์ท ถึงบ้านนายนรินทร์ ฉ่ำสูงเนิน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :