องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึง บ้านนายสายชล ยอดสูงเนิน)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึง บ้านนายสายชล ยอดสูงเนิน) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินงบประมาณ 51,000 บาท ( ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 175 / 2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน 58,600 บาท ( ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน ) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายละออง ขุนทอง ถึง บ้านนายสายชล ยอดสูงเนิน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว :