องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( ช่วงที่ 1 สายบ้านนายมานพ จิตตวชิรานนท์ ถึง บ้านนางเรศ เฟื้องบุญ ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนางเพรียว ภาพเจริญ )

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( ช่วงที่ 1 สายบ้านนายมานพ จิตตวชิรานนท์ ถึง บ้านนางเรศ เฟื้องบุญ ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนางเพรียว ภาพเจริญ ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินงบประมาณ 94,800 บาท ( เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน ) นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 175 / 2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน 108,800 บาท ( หนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน ) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ( ช่วงที่ 1 สายบ้านนายมานพ จิตตวชิรานนท์ ถึง บ้านนางเรศ เฟื้องบุญ ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนางเพรียว ภาพเจริญ )
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว :