องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 .............................................. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงาน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ โดยได้กำหนดให้มีการวางแผนการจัดหาพัสดุ และการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2) โดยแผนการจัดหาพัสดุฯ ดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดหาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามแผนการจัดหาพัสดุที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราชได้ ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :