องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ ตามประกาศสอบราคาจ้าง ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดโครงการดังนี้ ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 200 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 732,400 บาท ราคากลาง 629,600 บาท นั้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาจำนวน........6........ราย และมีผู้มายื่นซองเสนอราคา ตามเวลาที่กำหนดไว้ จำนวน......2......ราย โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น.....2.....ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชสินสยาม เสนอราคา 628,000 บาท ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัวต่อก่อสร้าง 2012 เสนอราคา 629,600 บาท คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชสินสยาม ราคาที่เสนอ 628,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคามีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :