องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำตะคอง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (วัดสันติกาวาส) ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมดินบดทับแน่น มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 203.71 ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางทั้งสิ้น 355 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคราช กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยกำหนดให้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน งบประมาณ 733,000 บาท ราคากลาง 735,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 396 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 22 บ่อ และ ประตูระบายน้ำ เปิด-ปิด 3 ชุด ระยะทางรวม 418 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคราช กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยกำหนดให้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน งบประมาณ 823,000 บาท ราคากลาง820,000 บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ ในสัญญาเดียวกันในวงเงินดังนี้ โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 366,500 บาท โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 411,500 บาท 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. ระหว่างวันที่ 16 – 29 พฤษภาคม 2560 .ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 2. วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 .ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน (ชั้น ๒) กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 . เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน (ชั้น ๒) จังหวัดนครราชสีมา หลักฐานที่ต้องนำมาในวันซื้อเอกสารสอบราคา มีดังนี้ 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารแทน) และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 4. กรณีบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาข้อตกลง ที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 5. แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ( ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของอบต.โคราช www.koratsao.go.th , เว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาwww.koratdla.go.th , เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข๐-๔๔๒๔-๙๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :