องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดภายในตำบล

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดภายในตำบล บริเวณถนน ม.1 , ม.3 , ม.4 , ม.5 , ม.8 แบบปะซ่อมผิว (Skin Patch) วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 315 / 2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน 252,300 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคู่มือแนวทาง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดภายในตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :