องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ลงวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช (ผด.2) เรียบร้อยแล้ว โดยแผนการจัดหาพัสดุ ฯ ดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดหาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามแผนการจัดหาพัสดุที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราชได้ ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :