องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านเมืองเก่า – บ้านนาตะโครก) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 320,000 บาท ราคากลาง 305,000 บาท ผู้มีสิทธิซื้อเอกสารสอบราคาและเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 2.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น 3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ ในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 152,500 บาท 4.กำหนดยื่นซองสอบราคาตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ 4.1 ระหว่างวันที่ 10 – 29 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 4.2 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 .ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน (ชั้น ๒) 5.กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน (ชั้น ๒) จังหวัดนครราชสีมา หลักฐานที่ต้องนำมาในวันซื้อเอกสารสอบราคา มีดังนี้ 1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารแทน)และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 4.กรณีบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ระหว่างวันที่ 10 – 29 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ( ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.korat.go.th,www.koratdla.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๙๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว :