องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านเมืองเก่า – บ้านนาตะโครก) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 320,000 บาท ราคากลาง 305,000 บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 5.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ ในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 152,500 บาท 6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 8.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 9.กำหนดยื่นซองสอบราคาตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ 9.1 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 .ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 9.2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 .ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน (ชั้น ๒) 10.กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 . เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน (ชั้น ๒)จังหวัดนครราชสีมา หลักฐานที่ต้องนำมาในวันซื้อเอกสารสอบราคา มีดังนี้ 1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบให้บุคคลอื่นซื้อเอกสารแทน) และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 4.กรณีบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ( ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.korat.go.th , www.koratdla.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๙๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเมืองเก่า - บ้านนาตะโครก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว :