องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2564


จัดกิจกรรมบรรยายและอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ, การป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ,บทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-08
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-05
2022-10-03
2022-09-23
2022-08-12
2022-07-01