องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2564


จัดกิจกรรมบรรยายและอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ, การป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ,บทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

2022-07-01
2022-06-26
2022-06-25
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-20
2022-05-02