องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 .............................................. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงาน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ โดยได้กำหนดให้มีการวางแผนการจัดหาพัสดุ และการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง (ผด.1) และขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช (ผด.2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 โดยแผนการจัดหาพัสดุฯ ดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามแผนการจัดหาพัสดุที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ( ลงชื่อ )............................................................ ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :